De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.infooverhaardenenkachels.nl, eigendom van DBN Media.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DBN Media zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DBN Media niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DBN Media garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. DBN Media wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer DBN Media links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door DBN Media worden aanbevolen. DBN Media aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DBN Media niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
DBN Media behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden teksten en logo’s. Bij foto´s niet afkomstig van DBN Media is de bron vermeldt, en is toestemming gevraagd deze foto´s te plaatsen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DBN Media of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatiegebruik
DBN Media meet informatie van website bezoekers, zoals informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat DBN Media haar website voor u verder kan verbeteren.
Belangrijk hierbij: DBN Media maakt via de website verkregen informatie niet openbaar en zal deze niet vervreemden op welke manier dan ook, tenzij dit wettelijk vereist is.

Wijzigingen
DBN Media behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.